Политика за поверителност на уеб сайта

Защита на поверителността и личните данни

Uponor се ангажира със защитата на поверителността и личните Ви данни. Uponor прилага високо ниво на защита на Вашата поверителност и обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и настоящата Политика за поверителност. „Лични данни“ означава всякаква информация, която се отнася за физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност. Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя обща информация относно това как Uponor обработва Вашите лични данни, свързани с уеб сайта www.uponor.com или който и да е от неговите подсайтове (наричани по-долу събирателно „Сайт“).

Сайтът, продуктите или услугите на Uponor е възможно да съдържат връзки към уеб сайтове и услуги на други фирми, които имат собствени правила за поверителност, и/или услугите на трети лица, инсталирани на Вашето устройство, може да позволяват достъп до информацията на Вашето устройство. Uponor Ви съветва да прочетете внимателно правилата за поверителност на тези трети лица. Uponor не носи отговорност за практиките относно поверителността или съдържанието на третите лица доставчици на услуги.

Като използвате Сайта и/или като подавате лични данни на Uponor, Вие разбирате и се съгласявате, че Вашите лични данни е възможно да се използват, както се обяснява в настоящите Правила за поверителност. Ако не приемете настоящата Декларация за поверителност, Uponor Ви съветва да не използвате този Сайт или да не изпращате никакви лични данни на Uponor.


1. Администратор на Лични данни

Администраторът на Вашите Лични данни е Uponor Corporation. За локални уеб сайтове на Uponor за определена държава – съвместно с локалния филиал на Uponor (събирателно „Uponor“). Можете да се свържете с администратора на лични данни на:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Финландия

2. Цел на обработката на лични данни и правна основа за обработка

Възможно е да се събират и обработват определени лични данни, които могат да бъдат свързани с Вас, когато използвате Сайта.

Възможно е тези лични данни да се използват за следните цели, които са необходими за законните интереси на Uponor във връзка с (една или повече от които могат да се прилагат едновременно)

  • поддръжка и разработване на Сайта и продуктите и услугите на Uponor;
  • маркетингови и комуникационни цели като провеждане на маркетингови проучвания, директен маркетинг, автоматизиран маркетинг, информиране за нови функции, нови продукти или стартове и специални промоции;
  • предоставяне на продукти и услуги, като например за осъществяване на контакт между Вас и Uponor, гарантиращи функционалността и защитата на продуктите и услугите на Uponor, като Ви идентифицира и предотвратява и разследва възможни злоупотреби; и за
  • статистически и аналитични цели.

Ако комуникирате с нас чрез Сайта и/или се регистрирате като потребител на Сайта (където е приложимо), Uponor може в някои случаи също да обработва Вашите лични данни въз основа на това, че обработването е необходимо за осъществяването на контакт между Вас и Uponor, подготвителни мерки във връзка с договора или в някои случаи въз основа на Вашето съгласие.

До обхвата на това, че Uponor обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате правото по всяко време и безплатно да оттеглите съгласието, което сте дали на Uponor, за обработка на Вашите лични данни. Моля, имайте предвид обаче, че такова оттегляне може да означава, че повече няма да можете да използвате всички функционалности на Сайта или други продукти и услуги, предлагани от Uponor, тъй като определени дейности по обработката на данни, за които е нужно Вашето съгласие, може да са неразделна част от тези функционалности, продукти или услуги.

3. Събрани Лични данни

Личните данни обикновено се събират, когато използвате Сайта, регистрирате се за продукти и услуги на Uponor или взаимодействате по друг начин с Uponor. Личните данни може да включват, но не се ограничават до, часовете на достъп, уеб сайтовете, от които сте препратени, използваните от Вас връзки, посетените страници, разгледаното съдържание, както и друга подобна поведенческа информация, която Uponor получава чрез Вашия браузър.

Uponor може също така да поиска от Вас да предоставите на Uponor друг вид информация, като например Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, потребителски имена и пароли, съгласие, обратна връзка, възраст, пол и други нечувствителни данни. Uponor желае да наблегне на това, че определени неидентифицируеми лични данни могат да станат идентифицируеми, когато предоставите на Uponor Вашите лични данни.

4. Обичайни източници на данни

Личните данни се събират от следните източници:

  • информацията, предоставена от Вас или чрез Вашите действия на Сайта или чрез друг вид контакт с Uponor;
  • подизпълнителите на Uponor по отношение на предоставянето на услуги във връзка със Сайта;
  • публично налични източници.

 

5. Обичайно разкриване на данни и пренос на данни извън ЕС или ЕИП

Личните данни могат да бъдат разкрити от Uponor на дружества от групата, които се намират извън Европейския съюз (“ЕС”) или извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) в съответствие с договор, сключен между съответните юридически лица на Uponor, включващ стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, които гарантират наличието на адекватни разпоредби за защита на данните. Личните данни, съхранявани на сървъра, няма да се прехвърлят извън ЕС или ЕИП.

Uponor може да разкрие Вашите лични данни на упълномощени трети лица, които обработват личните данни от името на Uponor, за целите, заявени в настоящата Декларация за поверителност. Вашите лични данни може да се обработват от тези упълномощени трети лица също извън ЕС или ЕИП съобразно договор, сключен между Uponor и тези упълномощени трети лица, включващи Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, които гарантират, че са в сила адекватни разпоредби във връзка със защитата на лични данни.

Uponor може също така да провежда маркетингова или друга комуникация съвместно с партньори на Uponor и във връзка с това Uponor може да комбинира информацията, която Uponor е събрала за Вас, с информация, която партньорите на Uponor са събрали за Вас, за да избегнат например ненужна комуникация и да персонализират съобщението на Uponor към Вас.

В случай че Uponor бъде продадена, или купи друга фирма, извърши сливане или се преорганизира по друг начин, това може да доведе до разкриването на лични данни от страна на Uponor например на потенциални и действителни купувачи и техните съветници.

В допълнение към горното Uponor може да бъде задължена да разкрие Вашите лични данни на властите. Uponor може също да разкрие и по друг начин да обработи Вашите лични данни, съобразно приложимото законодателство, за да защити законните си интереси.

6. Принципи на защитата и съхранението на данните

Личните данни основно ще се съхраняват в електронен вид. Личните данни се съхраняват в заключени помещения с ограничен достъп и са защитени с идентификационен номер на участник и парола. Всички физически копия на лични данни, ако има такива, ще бъдат съхранявани в заключени помещения. Само лицата, които се налага да обработват личните данни като част от техните задължения, ще имат достъп до и правото да обработват информацията, съхранявана в регистъра.

Uponor запазва Вашите лични данни толкова, колкото е нужно за гореспоменатите цели или колкото се изисква според приложимите закони. Когато това изискване вече не съществува, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или направени анонимни по начин, който прави невъзможно свързването им с Вас.

7. Автоматизирано вземане на решения

Личните данни не се използват за автоматизирано вземане на решения, които да имат правни или подобни последствия за Вас.

8. Права на потребителя

Право на достъп: Имате право да проверите Вашите лични данни и да получите писмено копие на личните си данни. Проверката е безплатна.

Право на преносимост на данните: До обхвата, в който Uponor обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или за целите на договора между Вас и Uponor, Вие имате правото да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на Uponor, в структурирана, често използвана, машинно четима форма и когато е технически възможно, имате правото да предавате тези данни на друг администратор без пречки от страна на Uponor.
До степента, в която Uponor обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или за целите на договор между Вас и Uponor, Вие имате право да получите личните си данни, които сте предоставили на Uponor, в структурирана, често използвана, машинно четима форма и, когато е технически възможно, имате право да предавате тези данни на друг администратор, без пречки от страна на Uponor.
Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг.

Право на искане за поправка, заличаване или ограничаване: Имате право да поискате от Uponor да коригира или изтрие Вашите лични данни в случай на остаряла, неуместна, неправилна, непълна, по друг начин неточна информация или въз основа на друго правно приемливо основание. Също така имате право да пожелаете ограничение на обработването на Вашите лични данни.

Официална жалба: въпреки че Uponor се надява да разреши всеки проблем, който може да имате с начина, по който Uponor обработва Вашите лични данни, Вие също имате право да подадете официално оплакване в местния национален надзорен орган за защита на личните данни.

Ако желаете да упражните Вашите права, представете писмена молба на адреса, посочен в Раздел 11.

9. Използване на бисквитки

„Бисквитката“ обичайно представлява малки по размер данни, които се изпращат от уеб сайт до Вашето компютърно устройство и се съхраняват във Вашия уеб браузър, докато разглеждате уеб сайта. Когато отново отидете на същия уеб сайт, съхраняваните в бисквитката данни може да се извлекат от уеб сайта, за да бъде уведомен за предишната Ви дейност. За да прочетете повече за тези технологии и как работят, вижте например http://www.allaboutcookies.org.

От време на време файлът „бисквитка“ може да бъде поставен на Вашия компютър, за да се подобри ефективността на този Сайт и/или услугите на Uponor за Вас. Повечето браузъри са настроени да приемат бисквитки. Можете да промените Вашите настройки да отказват всички бисквитки или да бъдете уведомявани, когато се изпрати бисквитка.

Настоящите Правила за поверителност описват как Uponor използва бисквитки и подобни на бисквитки файлове и технологии на Сайта. Ако посетите Сайта и настройките на Вашия браузър приемат бисквитки, Uponor счита това за изрично съгласие за използването на бисквитки от Uponor.

Цели на използването на бисквитки
Използването на определени бисквитки е необходимо за изпълнението на основни функции на Сайта. Тези бисквитки са необходими за изпълнението на Сайта и се считат за нужни, за да Ви предоставят приятно изживяване, когато посещавате Сайта.

Uponor може също така да използва бисквитки, за да Ви предостави по-добри услуги и продукти. Тези бисквитки се използват например за подобрение на сайта, персонализация и реклама. От Ваша гледна точка това означава, че Сайтът може да помни например избора на език и страна, който сте направили. Uponor също прави аналитично профилиране, за да открие например какво е популярно сред потребителите. Uponor наблюдава откъде се осъществява достъпа до съдържанието на Сайта, за да може да го организира по по-добър начин, с цел предоставяне на възможно най-добро преживяване на потребителя. Uponor също брои щракванията върху добавките „Харесвам“ и „Туит“ и какво съдържание на Сайта е споделяно или към него са публикувани препратки. Тези бисквитки допринасят за персонализирането на Сайта, като например да Ви показва целеви банери и препоръки. Uponor също така разглежда какви препратки се използват за достигане до Сайта, за да се оцени ефективността на кампаниите и промоциите си. Uponor използва тези „бисквитки“ за показване на реклами на Uponor.

Продължителността на съхранението на информацията зависи от вида използвани бисквитки. Сесийните бисквитки изтичат, когато браузърът се затвори, докато постоянните бисквитки обичайно изтичат в период между два месеца и две години.

10. Анализ на уеб сайт и информация за посетителите

Сайтът използва услуги за уеб анализ, предоставени например от Google, Inc („Google“). За да прочетете декларация относно услугите за уеб анализ от Google, кликнете тук: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Като използвате Сайта, Вие давате съгласието си за обработка на данни за Вас от Google по начина и за целите, посочени в горната декларация.

Трети лица, като например рекламодатели, рекламни мрежи и доставчици на услуги за проследяване, могат да поставят „бисквитки“ на Вашето устройство, когато посещавате Сайта, например, за да Ви предоставят целева реклама или да събират статистика относно броя посетители на Сайта. Тъй като Вашият уеб браузър трябва да заяви тези реклами от сървърите на трети лица, тези трети лица могат да преглеждат, изменят или задават собствени бисквитки, така, като че ли Вие сте поискали уеб страница директно от уеб сайта на третите лица.

Сайтът използва добавките за социалните мрежи, като например бутона „Харесвам“, предоставен от социалната мрежа facebook.com. Съдържанието на добавките за социалните мрежи на Сайта е директно от такива мрежи. Когато посещавате Сайта, докато сте в социална мрежа, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на социалната мрежа. Ако сте излезли от социалната(ите) мрежа(и), докато посещавате Сайта, Вашият браузър изпраща на социалната(ите) мрежа(и) по-ограничена информация. Добавките на социалните мрежи на Сайта са предмет на условията за поверителност и другите правила и условия на съответните сайтове на социалните мрежи. Информацията, събирана от социалната(ите) мрежа(и), не се разкрива на Uponor без Вашето изрично съгласие.

11. Промени в настоящите Правила за поверителност

Имайте предвид, че от време на време Uponor може да променя настоящите Правила за поверителност. Въпреки това, в случай на съществени, неблагоприятни промени, Uponor ще публикува известие, информиращо за такива промени, както в началото на тази Декларация за поверителност, така и на началната страница на Сайта. Uponor Ви съветва да посещавате настоящата Политика за поверителност от време на време, за да се информирате за тези промени.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез нашия отдел за обслужване на клиенти или като ни пишете на: info-bulgaria@uponor.com.